Generalforsamling 2016

Referat af GF 2016.
Published 10. marts 2016 | By HP | Edit
Referat for ordinær generalforsamling i SASGOLF d.2/3/2016.

Tilstede var den samlet bestyrelse, Pia og Gert Eilers og formanden for SAS klubben Helle Oldhøj.

1. Valg af diregent

Stig Brenøe blev valgt og han erklærede denne GF for gyldig efter gældende regler.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden Finn Nielsen

Godkendt, uden kommentarer.

3. Regnskab for 2015 v/kasseren Søren Skovhøj

Godkendt, uden kommentarer.

4. Fastsættelse af kontingent

Uændret og godkendt.

5. Forslag til budget v/kasseren Søren Skovhøj

Budgettet ligger op til et lille minus for 2016, men godkendt.

6. Valg til bestyrelsen, på valg er

Formand Finn Skou Nielsen modtager genvalg

Best.medlem Stig Brenøe modtager genvalg

Best.medlem Per Kratholm modtager genvalg

Alle på valg blev genvalgt.

7. Valg af suppleant

Ingen suppleant valgt.

8. Valg af 2 revisorer

Ole Johansson & Klaus Seierøe blev begge genvalgt.

9. Indkomne forslag

Ingen indkommende forslag.

10. Eventuelt

Der blev holdt en kort pause til minde for vores medlem som ikke er blandt os mere.

Der blev snakket lidt om klubbens fremtidige muligheder op mod salg eller ikke salg fra SAS.

Helle Oldhøj fortalte lidt om SAS klubben fremtidige muligheder og at salg eller ej, så ville det ikke påvirke os før 2017, da det årlige tilskud fra SAS er blevet betalt. Dette tilskud vil af to omgange så blive fordelt ud på de forskellige sektioner i SAS klubbeni løbet af 2016.

Bestyrelsen takker for god ro og orden til de deltagende parter og glæder os til at få skudt sæsonen igang.