Referat 2014

Referat af generalforsamlingen d. 26.03.14.

      

Fremmødt var 5 medlemmer og bestyrelsen så der totalt 11 deltagere.

 

a) Valg af dirigent.

– Stig Brenøe blev valgt til at styrer begivenhederne.

 

b) Beretning v. formanden.

– Formand Finn Nielsen`s beretning blev godkendt af de fremmødte.

 

c) Regnskab for det foregående år v. kasseren.

– Kasserer Søren Skovhøj`s fremlægning af regnskabet 2013 blev godkendt af de fremmødte.

 

d) Fastsættelse af kontingent.

– Kontingentet fastholdes på 675,- kr fordelt på 375,- til golf sektionen og 300,- til SAS klubben.

 

e) Forslag til budget
 v. kasseren.

– Det af kasserer Søren Skovhøj fremlagte budget for 2014 blev godkendt af de fremmødte. Det var et budget med et lille minus, men her er ikke taget højde for evt. tilskud fra SAS klubben eller sponsorindtægter.

 

f) Valg af bestyrelse 
- alle på valg modtager genvalg.

Formand – Finn / Sekretær – Stig / Best.medl.- Per                               på valg for 2 år ( lige år )

Næstformand – HP / Kasser – Skovhøj / Best.medl. – Reinholdt       på valg for 1 år. ( ulige år )

– Ingen andre ønskede at opstille så alle der var på valg blev enstemmigt valgt af de fremmødte.

 

g) Valg af 1 suppleant for et år.

– Ingen blev valgt da vi ikke mente at der var behov for en supplant.

 

h) Valg af 2 revisorer.

– Ingen af de gamle revisorer var tilstede så to nye blev valgt af de fremmødte.

Klaus Seierøe og Ole Johansson er de nye revisorer for klubben.

 

i) Behandling af indkomne forslag.

– Der var ingen indkomne forslag.

 

j) Eventuelt.

– Bestyrelsen fremlagde her lidt af det vi går og arbejder med, så vi kunne få nogle input fra de fremmødte om vi var på vej i den rigtige retning.

-Pointsystemer og spilleformer var noget af det som var oppe og vende. Her kom der mange gode ideer fra de fremmødte som vi i bestyrelsen vil arbejde videre med.

-Nye betalingsmuligheder og den nye hjemmeside blev fremvist.

-Eftermiddags- / weekendmatch er ikke på programmet pt. men vi har ikke sluppet det, vi arbejder videre i bestyrelsen på at prøve at få et sådan arrangement ind i vores program.

-Der kom et ønske om at matchprogrammet kunne blive frigivet tidligere, minimum datoerne. Dette skal vi prøve at efterleve til næste gang så man har bedre tid til at planlægge privatlivet.

-Der kom mange forskellige forslag op fra medlemmerne som vi vil arbejde videre med, men vores klare mål er at dette skal være en klub hvor der bliver lagt vægt på sociale men også at det ikke skal være et heldags projekt hver gang vi skal spille.

 

Tak til de fremmødte for god ro og orden. Vi i bestyrelsen er glade over at vi nu er i gang og ser frem til at se jer alle til den første match d. 7. Maj i Dragør.

 

På vegne af bestyrelsen

Henrik Petersen ( HP )